Redactor continguts català

Redactor continguts català Redactor de continguts

Plasmació de la idea
Adaptem la idea del producte o servei al mitjà en què es difon, sigui aquest digital o no.

Redacció en paper o per a la web
La manera de llegir un text difereix significativament si es fa en un suport de paper o en un de digital.

Redacció per a un context digital com ara Internet
Segons l'informe Nielsen, quan un usuari cerca informació a Internet, segueix generalment el patró de lectura "F", que a vegades es converteix en "E". Això significa que tendeix a cercar la informació a les primeres línies del text, baixant després verticalment, en una mena d'escaneig, fins a completar un mapa cartogràfic informatiu. Per a aquest tipus de contextos és imprescindible crear una estructura apropiada que vesteixi el missatge (mètode de la piràmide invertida, concisió en els conceptes, enllaços informatius, conclusió inicial, etc.), perquè arribi el més complet possible a l'usuari.

Redacció en un suport de paper o similar
El missatge en un suport de paper, en general, segueix adoptant una estructura més horitzontal, amb la qual cosa la seva composició tendeix a ser més seqüencial.

Pressupost d'una redacció de continguts
El pressupost d'una redacció de continguts depèn de diverses variables, per la qual cosa el més adient per a demanar-ne un, seria efectuar una trucada telefònica al 645 223 414. D'aquesta manera podríem aconseguir la informació més rellevant per a calcular el millor pressupost per a vostè.
 
Validación de HTML 4.01 Transitional | traductor  Enlaces de Activa Traducciones Mapa para el usuario de la web de Activa Traducciones Política de cookies  Preguntas frecuentes sobre nuestras traducciones   Activa Traducciones en Linkedin Activa Traducciones en la red social de Xing Activa Traducciones en Twitter